මැයි මාසය තුළ දී පැවැත්වීමට තිබූ ආයතනික විභාග කල් යයි

රටේ පවතින තත්වය වලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්මේන්තුව මඟින් මැයි මාසය තුළ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ආයතනික විභාග දින නියමක් නොමැතිව කල් දමා තිබේ.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් බී. සනත් පූජිත මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ එලෙස කල් දැමූ ආයතනික විභාග පැවැත්වෙන දින පසුව දැනුම් දෙනු ලබන බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × 1 =