යුරෝපා සංගමයේ ආධාරලත් TAMAP ඩිජිටල් කාෂිකර්මාන්ත දැනුම්වත්භාවය ඉහළ නංවයි

කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල දී ඩිජිටල් තාක්ෂණය යොදා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳව රජයේ කෘෂිකර්ම නිලධාරීන් 400 දෙනකු සහ ප්‍රධාන පෙළේ කෘෂි නිෂ්පාදන ගැනුම්කරුවන් 100 දෙනකු පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් ඇරඹීමට, යුරෝපා සංගමයේ ආධාර ලත්, ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය නවීකරණය සඳහා තාක්ෂණික සහාය සැපයීමේ වැඩසටහන (TAMAP) පියවර ගෙන තිබේ. මේ යටතේ මුළු දිවයිනම ආවරණය වන ලෙස පුහුණු වැඩමුළු 9ක් සංවිධානය කිරීමට නියමිත ය.

කොවිඩ්-19 වසංගතය නිසා දුර්වල වූ ආහාර සැපයුම් දාම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ හැකියාව මෙන්ම, විශේෂයෙන්ම කුඩා පරිමාණ ගොවීන්ගේ සහ කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ සේවකයන්ගේ ජීවන තත්ත්වය වර්ධනය කිරීමේ හැකියාව ඩිජිටල් තාක්ෂණය සතු වේ. ඩිජිටල් තාක්ෂණය භාවිතයෙන් තත්කාලීන කෘෂිකාර්මික තොරතුරු ලබා ගත හැකි වීම නිසා ගොවීන්ට මනා අවබෝධයකින් යුතුව තම නිෂ්පාදන හා ප්‍රවාහන කටයුතු පිළිබඳ තීරණ ගැනීමට හැකි වේ. එබැවින්, ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඩිජිටල් කෘෂිකර්මාන්ත භාවිතය නැංවීමට TAMAP ප්‍රමුඛ අවධානයක් යොමු කර තිබේ.

පළාත්බද මට්ටමින් ඩිජිටල් කෘෂි යෙදවුම් පිළිබඳව රජයේ කෘෂිකර්ම නිලධාරීන්ගේ දැනුම්වත්භාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා සංවිධානය කෙරෙන මෙම වැඩමුළු මාලාවේ පළමුවැන්න 2020 දෙසැම්බර් මස මාතර දී පැවැත්විණි. TAMAP හි ඩිජිටල් කෘෂි විශේෂඥ බන්දුල නිශ්ශංක මහතා එය මෙහෙයැවී ය. තවත් පුහුණු වැඩමුළු ගණනාවක් ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ය.●

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four × 4 =