චීන රොකට් කැබැල්ල ඉන්දීය සාගරයට වැටෙයි

පසුගිය දා පාලනයෙන් ගිලිහී, පෘථිවි කක්ෂයේ රඳී තිබූ, මීටර් 30 ක දිගින් යුත් චීන රොකට් කැබැල්ල ඉන්දීය සාගරයට පතිත වූ බව චීන වාර්තා සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාවට නිරිත දිගින් ඉන්දියානු සාගරයට මෙම ටොන් 21 ක් බර රොකට් කැබැල්ල කඩා වැටී ඇත්තේ යැයි චීනය පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ten − two =