ආබාධිත හා වැඩිහිටි දීමනාව ගෙවීමේ අර්බුදයක්

වත්මන් ආණ්ඩුව යටතේ ලියාපදිංචි වූ ආබාධිතයන් හා වැඩිහිටියන් කිසිවෙකුටත් ඔවුනට හිමි වැඩිහිටි දීමනාව ගෙවා නැතැයි වාර්තාවේ.
ආබාධිත හා වැඩිහිටි දීමනාව වැඩි කරන බවටත් සියලු ආබාධිතයන්ට හා වැඩිහිටියන්ට දීමනාවක් ගෙවන බවටත් වත්මන් රජය බලයට පත්වී ඉදිරිපත් කළ අය වැය ලේඛනයෙන් ද ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුනි.
ආබාධිතයන් හා වැඩිහිටියන් තමන්ට හිමි දීමනාව නොගෙවන්නේ මන්දැයි විමසූ විට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් දැනුම් දී ඇත්තේ දැනට ගෙවන පිරිසට හැර අලුතින් පොරෝතු ලේඛනවල සිටින කිසිවෙකුට දීමනා ගෙවීමට මුදල් වෙන් වී නොමැති බවයි.
මුදල් වෙන් වූ විට එම දීමනාව ගෙවිය හැකි බව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් දැනුම් දී ඇති අතර පොරෝතු ලේඛනවල විශාල පිරිසක් සිටින බවද දැනුම් දී ඇත. අලුත් පිරිසට මුදල් වෙන් වී නොමැති බැවින් දැනට දීමනා ගෙවන වැඩිහිටියකු හෝ ආබාධිතයකු මිය ගිය පසු පොරොත්තු ලේඛනවල සිටින පිළිවෙලට ගෙවිම් සදහා ඇතුලත් කරන්නට සිදුව ඇතැයි මේ ගැන විමසූ විට සමාජ සේවා නිලධාරියෙකු පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twelve + thirteen =