ධවල පත්‍රිකාව ගෙනා රනිල්ගෙන් නැවතත් සංකල්ප පත්‍රිකාවක්

මෙතෙක් පැවති 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට සංදේශයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ තිබේ. එහි මූලික අරමුණ වී තිබෙන්නේ පෞද්ගලික උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා මේ වන විට ඇති බාධාවන් ඉවත් කිරීමයි.

මේ වන විට ක්‍රියාත්මක විශ්ව විද්‍යාල පනත සහ එහි සංශෝධන මඟින් විශ්වවිද්‍යාල සහ අනෙකුත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතන පිහිටුවීම, නඩත්තු කිරීම සහ පරිපාලනයත් පෞද්ගලික උසස් අධ්‍යාපන ආයතන පාලනයත් සිදුකරනු ලබයි. අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ මෙම සංදේශය අනුව ‘පෞද්ගලික උසස් අධ්‍යාපන ආයතන වඩාත් ඵලදායී ලෙස නියාමනය කිරීමේ අරමුණෙන් ශක්තිමත් නෛතික රාමුවක් සැකසීම’ ට යෝජනා කර ඇත.

අදාළ සංශෝධන සිදුකිරීම සඳහා මේ වන විටත් සංකල්ප පත්‍රිකාවක් (consent paper) සකස් කර තිබේ. එම සංකල්ප පත්‍රිකාවට අනුව විශ්වවිද්‍යාල පනත සංශෝධනය කිරීමට නීති සම්පාදනය කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත නියම කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඉල්ලා සිටින බව අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයේ සඳහන් කර ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 − eight =