මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද නීතිය වෙනස් කිරීමට කාන්තාවන් එක් වෙයි

මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද පනත ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙසත්, අධිකරණ අමාත්‍යංශය සහ ශ්‍රී ලංකා රජය මෙහි වගකීම භාරගෙන එම පනතේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ප්‍රායෝගික කරමින් ඉදිරියට ගෙන යන ලෙස මුස්ලිම් කාන්තා සංවිධාන රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි. මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද පනත ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙසත්, අධිකරණ අමාත්‍යංශය සහ ශ්‍රී ලංකා රජය මෙහි වගකීම භාරගෙන එම පනතේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ප්‍රායෝගික කරමින් ඉදිරියට ගෙන යන ලෙස මුස්ලිම් කාන්තා සංවිධාන රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි. මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද පනත ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳව මුස්ලිම් කානතාවන්ගේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී අද (26) මුස්ලිම් කාන්තා සංවිධානවල එකතුවකින් පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ජාවකදී එම සංවිධානවල නියෝජිතයින් විසින් මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

source – colombotrust

Leave A Reply

Your email address will not be published.

9 − eight =