දංකොටුවෙන් අත්අඩංගුවට ගත් බවුසර්වල තිබූ පොල් තෙල්වල ඇෆලටොක්සීන්

පසුගිය මාර්තු 30 වෙනිදා දංකොටුව ප්‍රදේශයේ තිබියදී සොයාගෙන අත්අඩංගුවට ගත් පොල් තෙල් බවුසර්වලින් ලබාගත් සාම්පලවල ‘ඇෆලටොක්සීන්’ නමැති පිළිකා කාරකය අඩංගු බවට තහවුරු වී තිබේ.

මෙම සැක කටයුතු තෙල් බවුසර් වළ සාම්පල පරීක්ෂා කරන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසිනි.

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් එම බවුසර් සිය භාරයට ගෙන පසුව මාර්තු 31 දා රේගුවට භාරදෙන ලදි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රේගුව දිගටම පරීක්ෂණ පවත්වන බවත් රජයේ රස පරීක්ෂකට සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ආහාර පාලන ඒකකය වෙත යොමු කළ සාම්පලවලට අදාළ වාර්තා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව පැවසීය.
දංකොටුවේ සිට මෙම බවුසර් දෙක පොලිස් ආරක්ෂාව යටතේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නිවාරණ අංශය වෙත පසුගිය මාර්තු 31 දින ගෙනෙනු ලැබුවේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.