ඉස්ලාම් සංවිධාන 11ක් තහනම් කරයි

අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ ඉස්ලාම් සංවිධාන 11ක් තහනම් කිරීමට නීතිපතිවරයා අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

එම සංවිධාන ලැයිස්තුව පහතින් දැක්වේ.

එක්සත් තව්හිද් ජමාද්, සිලෝන් තව්හිද් ජමාදි, ශ්‍රී ලංකා තව්හිද් ජමාද්, සමස්ත ලංකා තව්හිද් ජමාත්, ජමියතුල් අන්සාරි සුනිනකුලි මෙහොමදිය, දාරුල් අදර් ජමිලිඋල් අදර්, ශ්‍රී ලංකා ඉල්ලාමීය ශිෂ්‍ය සංගමය, ජමිය, අයි.එස්.අයි.එස් සංවිධානය, අලිඩි කයිඩා සංවිධානය, සෙවි ද පර්ල් සංවිධානය, සුපර් මුස්ලිම් සංවිධානය මෙසේ තහනම් කිරීමට උපදෙස් දී ඇති සංවිධාන අතර වෙයි.

 1. United Thowheed Jamaath (UTJ)
 2. Ceylon Thowheed Jamaath (CTJ)
 3. Sri Lanka Thowheed Jamaath (SLTJ)
 4. All Ceylon Thowheed Jamaath (ACTJ)
 5. Jamiyyathul Ansaari Sunnaththul Mohomadiya (JASM)
 6. Dharul Adhar @ Jamiul Adhar
 7. Sri Lanka Islamic Student Movement (SLISM)
 8. Islamic State of Iraq & Syria (ISIS)
 9. Al-Qaeda
 10. Save the Pearls
 11. Super Muslim
Leave A Reply

Your email address will not be published.