මතකයන් හරි බරයි…!

වැස්සකට හැකි නම්

මතකයන් සෝදාහරින්න

අනෝරා වැහි වැහැපන්

දෝරේ ගලා යන්න

සුළඟකට හැකි නම්

මතකයන් පලවාහරින්න

කුණාටු හමාපන්

මතකයන් අතු ගා හරින්න

නියඟයකට හැකි නම්

මතකයන් වියළා හරින්න

පායපන් හත් අවුරුද්දක්ම

ගම් නියම් ගම් පිච්චිලා යන්න

මතකයන් හරි බරයි

දරන්නට බැහැ රිදුම් දෙයි නිතර

රිදුම් පිරිමදින්නට

ඔබ ද අද මගේ ළඟ නැත....

 

■ ගැමුණු දිසානායක
Leave A Reply

Your email address will not be published.