කළු සුදු හදවත

සිනාසෙන
පත්තර චන්ද්‍ර මඩලේ
කළු සුදු සඳවත නොමැත
මව්නි ඔබ සැඟවුණිද?
රුදුරු හස්තයක රළු පහස
විඳිනවද?
ගම් දනව්වල නෑසියන් අතැර
තැවෙනවද?
වර්ණිත සමාජයක
කළු සුදු ඌණ පූරණය
කරන්නේ කවුද ඔබ නැතිව
ඔබ මිලානව වැටෙද්දී
නොසැඟවෙමි
රුදුරු හස්තයට
ආයාචනා නොකරමි
අසුන්දර එකඟතා වෙනුවට
පෙරළා පහරදෙමි
ඔබේ නිදහස පිණිස
සුදු ලෝකයක් වෙනුවට
ආදරේ කළු පිටුව සොයායමි
කෙතෙක් දුෂ්කර වුවත්
මව් වත නොවිකුණමි
ඉතින් මරණය ළඟ
නොනැවතී
ජීවිතය ළඟ
නවතින්න අම්මේ

-විමලනාත් වීරරත්න

Leave A Reply

Your email address will not be published.