පාර්ලිමේන්තුව වසරකට රුපියල් කෝටි විසි දෙකක් ගිලියි

පාර්ලිමේන්තුවේ මාසයක ආහාර වියදම පමණක් මසකට රුපියල් කෝටිය ඉක්මවන බවට එහි මූල්‍ය අංශ බලධාරීන් සඳහන් කරති. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ වසරක ආහාර වියදම පමණක් රුපියල් කෝටි දොළහකට අධික වේ. මෙම මුදල වැයවන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ, කාර්ය මණ්ඩලයේ හා පැමිණෙන අමුත්තන්ගේ ආහාරපාන වෙනුවෙනි.

එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට විදුලි බලය සැපයීම වෙනුවෙන් වසරක් සඳහා කෝටි 8ක මුදලක් ද දුරකථන පහසුකම් වෙනුවෙන් වසරකට රුපියල් එක් කෝටි හතලිස් ලක්ෂයක මුදලක් ද, ජලය ලබාගැනීම වෙනුවෙන් වසරකට රුපියල් ලක්ෂ 90ක් වැය කරන බව ගණන් බලා තිබේ. පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩිම විදුලිය ප්‍රමාණයක් වැය වැය වනුයේ එහි වායු සමීකරණ පද්ධතිය වෙනුවෙනි.

මේ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ දෛනික වියදම් සඳහා වසරකට විසි දෙකෝටි තිස් ලක්ෂයක් පමණ වැය වන බව ගණන් බලා තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

15 − 6 =