චීවරධාරී මැරයන් පිරිසක් ටියුෂන් පන්තියකට ගොස් යකා නටයි

ඉරිදා දින පෙරවරුවේ දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයේ නිවසක පුද්ගලික උපකාරක පන්ති පැවැත්වූ ස්ථානයකට ගොස් එම ප්‍රදේශයේ චීවරධාරීන් පිරිසක් මැරයන් මෙන් හැසිරුණේ මේ අයුරිනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four × 3 =