කළු ආණ්ඩුව සුදු කරන්න රුපියල් මිලියන 13,000ක්

15

ඉදිරි මැතිවරණ ඉලක්ක කරගෙන එක්සත් ජාතික පක‍ෂ ආණ්ඩුව දියත් කර ඇති ආර්ථීක සහන ඛෙදාහැරීමේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතිය වන ‘එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා’ සහ එහි ප්‍රචාරණ ව්‍යාපෘතිය වන ‘සුදු ජූලිය’ වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 13,000කට අධික මහජන මුදලක් යොදවා ඇති බව අනාවරණය වේ.

‘එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා’ ව්‍යාපෘතිය මඟින් ව්‍යවසායකයන් සඳහා පොලී රහිතව හෝ සහන පොලියට ණය ලබා දීම සිදු කෙරේ. මේ වෙනුවෙන් රජයට රුපියල් මිලියන 10,000ත්, 13,000ත් අතර මුදලක් දැරීමට සිදු වී ඇත. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ විගණන අංශ විසින් මෙම පුරෝකථනය කර තිබේ. රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික යන දෙ අංශයේ ම බැංකුවලින් එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා සඳහා ණය ලබා දීමට නියමිත වුව ද, එම ණය ලබා දීම රාජ්‍ය බැංකුවලින් පමණක් මේ වන විට සිදු කෙරේ. මුදාහරින ව්‍යාපෘති ණය සඳහා පොලිය රජයේ මහා භාණ්ඩාගාරයේ මහජන මුදලින් ඒ ඒ බැංකු වෙත ලබා දීමට නියමිත ය. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 13,000ක මුදලක් වැය වේ.
මෙම ණය දීම තනිකර ම ආණ්ඩුවේ දේශපාලනඥයන්ගේ නිර්දේශ මත සිදු කෙරෙන අතර, ඉහළ පෙළේ ජාවාරම්කරුවන් එම අඩු පොලී ණය විශාල වශයෙන් ඩැහැ ගනිමින් සිටින බව අනාවරණය වී ඇත. මේ අතර ආර්ථීක සහන දීමේ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපෘතිය වන සුදු ජූලිය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 500ක් වැය කෙරෙන බව හෙළි වේ. ප්‍රචාරක පෝස්ටර් රට පුරා ඇලවීමට නියමිත අතර, එක් පෝස්ටරයක් මුද්‍රණය කිරීම සහ ඇලවීම සඳහා රුපියල් දහසයක් බැගින් වැය කෙරේ. ඒ අනුව පෝස්ටර් ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 11.2ක් වෙන් කර ඇත.

ප්‍රධාන නගරවල අඩි 20«10 ප්‍රමාණයේ බිල් බෝඩ් ප්‍රදර්ශනය කිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 120ක් වැය කිරීමට නියමිත ය. මේ සම්බන්ධ රූපවාහිනී ප්‍රචාර සඳහා රුපියල් මිලියන 350ක් වැය කිරීමට ගණන් බලා ඇත. ප්‍රචාරණයේ සියලූ නිර්මාණාත්මක කටයුතු පෞද්ගලික ප්‍රචාරණ ආයතනයකට ලබා දී රුපියල් කෝටි තුනක් ඒ වෙනුවෙන් වැය කර ඇත. මෙම ප්‍රචාරක ආයතනය රාජපක‍ෂ පාලන සමයේ සියලූ ප්‍රචාරණ කටයුතු ද කරන ලද ආයතනයක් වීම විශේෂිතය.

ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක‍ෂය මැතිවරණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් මේ වන විට අවම වශයෙන් රජයේ මහජන මුදල් රුපියල් මිලියන 13,000කට අධික ප්‍රමාණයක් වැය කර ඇත.

Previous articleතිරිඟු පිටි මිල ඉහළට – තේ දළු මිල පහළට
Next articleබිල් ගෙවා නොමැති වීමෙන් Chanel Eye නවතී

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here