ජනාධිපතිකම ගන්න කතරගමදී මහා කඩවර පූජාවක් – ඉන්දියාවෙනුත් පූජකයන් ඇවිත්

ජනාධිපති ධූරය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් මෙරට සුප්‍රසිද්ධ දේශපාලකයෙකු කතරගමදී මහා කඩවර ශාන්ති කර්මයක් සිදු කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඊට පෙර සතියේද මෙම මහා ශාන්ති කර්මය වෙනුවෙන් තුන් යම් යාගයක් කර ඇත්තේ ඉන්දීය පූජකයන්ද ගෙන්වා ගනිමිනි.

මෙම ශාන්ති කර්මය පැවැත්වී ඇත්තේ කතරගම පූජා බිමේ ස්ථානයකදී වීම විශේෂයකි

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eleven + 13 =