ඉංජිනේරු සංස්ථා ආදායම පහළට – වැටුප් ගෙවීම් ප්‍රමාදයි

රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ වැඩබිම්වලට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය යැවීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණවත් මුදල් නොතිබීම හේතුවෙන් වැඩබිම් ක්‍රියාකාරිත්වයන් අඩාළ වී ඇති බව වාර්තා වේ. මේ තත්ත්වය හේතුවෙන් වැඩබිම්වලින් මෙතෙක් කලක් ලැබෙමින් තිබූ ආදායම ද පහත වැටී ඇත.  සේවක වැටුප සඳහා මාසයක දී රුපියල් මිලියන 150ක පමණ මුදලක් වැය වන අතර වැඩ බිම් සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමට මිලියන 400ක් 450ක් අතර ප්‍රමාණයක් වැය වන බව ගණන් බලා තිබේ.
එලෙස ආදායම් පහත වැටීම නිසා සංස්ථා සේවක වැටුප් ගෙවීම ද දින ගණනාවක් ප්‍රමාද වී ඇති බව රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථා සේවක වෘත්තීය සංගම් පවසයි. ඔවුන් පවසන්නේ, පසුගිය කාලය පුරාම රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථා වැටුප් ගෙවා ඇත්තේ දින කීපයක් ප්‍රමාද වී බවයි. ඇතැම් මාසවල දී වැටුප් හා ජීවන අංක දීමනා හැර තමන්ට හිමි අනෙකුත් කිසිම දීමනාවක් ලබා දීමට රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථා පාලන අධිකාරිය අසමත් වූ බවයි, වෘත්තීය සමිති පවසන්නේ.
මෙතෙක් කලක් සෑම මසකම 25 වැනිදා වන විට වැටුප ගෙවිය යුතු වුවත්, මෑතක දී සිට රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ සේවකයන්ට හිමි වැටුප් ලබා දීම සිදුව ඇත්තේ, ඉන් දින ගණනාවකට පසුව බවයි පැවසෙන්නේ.
රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට රජයේ ඉදි කිරීම් හිමි විය යුතුව ඇතත්, පසුගිය කාලය පුරාම එම අවස්ථාව නිසි ලෙස ලබා ගැනීමට නව පාලනාධිකාරිය අසමත්ව ඇති බවත් වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයෝ පවසා සිටිති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.