බෙස්ට් පැසිෆික් සේවකයෝ සටන දිනති

පන්නල බෙස්ට් පැසිෆික් ශාඛාවේ වෘත්තීය සමිති නායකයන් තිදෙනෙකුගේ සේවය අසාධාරණ ලෙස අත්හිටුවීමට එරෙහිව සහ 2021 වසර වැටුප් වර්ධකය වූ රු.5000/-ක මුදල ස්ථීර සේවකයන්ට ලබාගැනීම ඇතුළු වෘත්තීය ඉල්ලීම් ගණනාවක් මූලික කර ගනිමින් පසුගිය 27 වන දින ආරම්භ කළ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයන් ජයග්‍රාහීව අවසන් කළ බව එහි සේවකයෝ පවසති.

ඒ අනුව සේවය අත්හිටවූ සේවකයන් නැවත සේවයේ පිහිටුවීම, වැටුප් වර්ධක ලබා දීම, සේවක සංගමයට කාර්යාල පහසුකම් ලබා දීම ඇතුළු සියලුම ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමට එම ආයතනයේ පාලනාධිකාරිය එකඟ වී තිබේ.

අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ බෙස්ට් පැසිෆික් ශාඛාව මෙම වෘත්තීය අරගලයට නායකත්වය සපයනු ලැබීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.