මව්බිමට ඒමේ අයිතිය සුරකිනු !

ජාවාරම, ගසාකෑම නවතා ශ්‍රී ලාංකික විදෙස් ශ්‍රමිකයන්ට මව්බිමට ඒමේ අයිතිය සුරකිනු !
මිලානෝ ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමික හඩ…..
ජවිපෙ ඉතාලි කමිටුව විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ විරෝධතාවය අද මාර්තු 4 දින ඉතාලියේ මිලානෝ නගරයේ ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී පැවැත්විණි.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.