නිදහස උගුලක් ද…?

ගොන්ගාලේගොඩ බණ්ඩලා

පුරන්අප්පුලා

දිනවා දුන් නිදහසට

අවුරුදු 73ක් පිරිලාලු‍

පෘතුගීසි ලන්දේසි

බ්‍රිතාන්‍යයන් ඇවිදිල්ලා

කෙළ ගිල ගිල

බලන් හිටියා ගිල ගන්නට අපේ රට

ධනයට ලොබ වී

පාවා දුන්නා අපේ රට

‘මහ⁣මොළකරුවෝ’

අද මෙන්ම එදවසත්

අවුරුදු 73ක් පිරිලා

උත්සව නම් අඩියෙන් අඩියට

ජාතිවාදය උග්‍ර වෙලා

පන්ති පන්ති භේදවෙලා

ණය බර වැඩී කියලා

මහා පොළොව කැලි කැලිවලට කප කපා

විකුණයි අපේ රටේ

ගුණමකු කළුසුද්දන්

අහෝ දෙවියනි…!

අ⁣ප මේ සමරන්නේ නිදහස ද

නිදහස් මිරිඟුව තුළ ඇති

මහා උගුලක් ද….?

 

නවිත්මා සෙත්මිණි
9 වැනි ශ්‍රේණිය,
ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විදුහල
Leave A Reply

Your email address will not be published.