රජයට පවරා ගත් ඉඩමක් දේශපාලකයෙක් අල්ලා ගනී

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට යාබදව ශීතාගාරය ඉදි කෙරෙමින් පවතින භූමිය ආසන්නයේ පිහිටි පොදු සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා යැයි පවසමින්, කලකට පෙර නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පවරා ගන්නා ලද බිම් කොටසක් දඹුල්ල නගර සභාවේ  දේශපාලකයෙක් අත්පත් කරගෙන ඇත.

මෙම භුමිය  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පවරා ගෙන ඇත්තේ අදාළ ඉඩම් හිමියාට වන්දි මුදලක් ලබා දීමකින් තොරව බව ද හෙළි වී තිබේ. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පටිපාටියෙන් පරිබාහිරව අදාළ ඉඩම් කොටස ඉඩම් හිමියාගෙන් පවරාගෙන ඇත. මෙම ඉඩම රජයට පවරා ගැනීම ද ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේ පනතේ 10 වන වගන්තිය උල්ලංඝනය කරමින් සිදු කර ඇති බව හෙළි වී තිබේ●

දඹුල්ල – වසන්ත මොහොට්ටාල
Leave A Reply

Your email address will not be published.