වීදි පිරෙන පාද සටන කළුතරින් ඇරඹුණ හැටි

6
Previous articleවීදි පිරෙන පාද සටනේ පළමු දිනයේම පුළුල් ජනතා සහභාගීත්වයක්
Next articleඅලුගෝසු තනතුරට බඳවා ගත් දෙදෙනා බන්ධනාගාරයේ හිර කරලා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here