මාධ්‍යවේදීන්ට හා මහජන නියෝජිතයන්ට තහනම් කලාපයක්

දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් දිගම්පතහ රජයේ රක්ෂිතය තුළ දඹුල්ල මහා නගර සභාව විසින් ආරම්භ කර ඇති කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථානය ප්‍රදේශයේ මහජන නියෝජිතයන්ට හා මාධ්‍යවේදීන්ට ද තහනම් භූමියක් බවට පත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.

එහි ආරක්ෂක අංශය විසින් මෙම ස්ථානයට  කිසිම පුද්ගලයකුට ඇතුළු වීමට අවසර ලබා නොදෙන අතර, ඊට දඹුල්ල  නගරාධිපතිවරයාට  විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයන්ට පමණක් ඇතුළු වීමට අවසර ලබා දෙන බව හෙළිව ඇත.

ඉකුත් 26 වැනි දින දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී ඩබ්ලිව්. එම්. තිලකරත්න මහතා දිගම්පතහ කසළ ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථානය බැලීමට ගිය අවස්ථාවේ ආරක්ෂක අංශ විසින් ඊට ඉඩ ලබා දී නැති අතර, මීට පෙර අවස්ථා ගණනාවක දී අදාළ කසළ අංගනයේ ආරක්ෂක අංශය මාධ්‍යව්දීන්ට බාධා කර ඇති බව දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීහු පවසති●

දඹුල්ල – වසන්ත මොහොට්ටාල
Leave A Reply

Your email address will not be published.