වදන් බර අවි

හිරි ඇර,
යම රජුගෙ පොරව වාගේම
වෙර යොදා ඔහු දමා ගැසූ
වදනින්
පපුව දෙපළු කර රුහිරු
ගලද්දී…
ඒ වේදනාව
ලෑලි බිත්තියේ හිඩැස් අතරින්
ගලා ගොස් නුඹේ පපුවට
කාන්දු වූ බව කියැවෙන
වදන් දුටුවා
නුඹ එවූ මල් පිරුණු චීත්ත රෙද්දෙත්
එළවළු හාල් මල්ලෙත්
කවරයේ දමා ඇති
කොළපාට වටින කොළයෙත්…

නයනා ප්‍රියදර්ශනී
Leave A Reply

Your email address will not be published.