ප්‍රේමය නුඹ..

දුකක් නෑ මෙතරම්,

සෙනේ ළය පුරන්නට පෙර..

මිලින වුණි නම්..

ප්‍රේමය…

වනමල් කැකුළු සේ

 

දුකක් කොහි ද එතරම්,

හෙල් තැනිතලාවේ..

ගලා ගියෙ නම්..

ප්‍රේමය…

සිහිලැල් ගඟුල් සේ

 

දුකක් නෑ මෙතරම්,

අරුණ කැන් දහරින්..

වියැකී ගියෙ නම්..

ප්‍රේමය…

බොල් පිනි පොකුරු සේ

 

දුකක් කොහි ද එතරම්,

හිරිකඩ වැසි වැටී…

බොදව ගියෙ නම්…

ප්‍රේමය…

දේදුනු වලා සේ…

 

මිථිලා උඩවත්ත
Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 × four =