පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 16 ක් පී.සී.ආර් පරික්ෂාවක

ආණ්ඩු පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ ප්‍රේමනාත් දොළවත්ත මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිය පී.සී.ආර්.පරීක්ෂණයට මුහුණ දුන්නේය.

ඒ මහතා ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 16 ක් අද (15) පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේදී සිදු කරන ලද පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණවලට භාජනය වූහ. සෞඛ්‍ය නිලධාරින් මන්ත්‍රීවරයා පි.සි.ආර් පරික්ෂණයට භාජනය කරනා අයුරු

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eleven + 14 =