විදුලි බිල පාලනය කළ කොමිසම වසා දමයි !

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම වසාදමන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් පී.බී
ජයසුන්දර විසින් මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්.ආර්.ආටිගල වෙත ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.
විදුලි බිල පාලනය කිරීම සහ පාරිභෝගික පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වීමේ බලය පැවරී තිබුණේ මෙම කොමිසමට ය. කොමිසමේ දැනට සේවය කරන තාක්ෂණික කාර්‍ය මණ්ඩලය භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත කරන ලෙසත් එහි සදහන් ය. අදාළ ලිපියේ සදහන් වන ආකාරයට කොමිසම සතු බලතල පාරිභෝගික අධිකාරියට සහ විදුලිබල මණ්ඩලයට පැවරීමට නියමිත ය.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

8 − 4 =