ඉහළ පොලිස් නිලධාරීන් මාරුකිරීමේ බලය අමාත්‍යාංශ ලේකම්ට !

ඉහළ පොලිස් නිලධාරීන් මාරු කිරීමේ බලය පොලිස් විෂය බාර අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්⁣වරයාට පවරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

මීට පෙර පොලිස් ස්ථානාධිපති සිට පොලිස්පති හැර පොලිස්පති දක්වා ඉහළ නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ස්ථාන මාරුකිරීම, උසස් කිරීම, පත්කිරීම සහ විනය ක්‍රියාමාර්ගපත්කිරීම සහ විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ බලය පොලිස් කොමිෂන් සභාවට පැවරී තිබිණි. පොලිස් ස්ථානාධිපති හැර ඉන් පහළ නිලධාරීන් ස්ථාන මාරු කිරීමේ බලය පොලිස්පතිට පවරා තිබිණි.

ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 57(1) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් මෙලෙස බලතල පැවරීම සිදු කර ඇති බව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් එම්.ඒ.බී දයා සෙනරත් මහතාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කර ඇති අංක 2202/24 දරණ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two × 4 =