වසංගතය අස්සේ සෞඛ්‍යයේ කෝටි 2,800 ක් කපයි 

සෞඛ්‍ය අංශය සඳහා වෙන් කෙරෙන ප්‍රතිපාදන පසුගිය අයවැයට වඩා මෙවර අයවැයෙන් කෝටි 2801ක් කපා හැර තිබේ.
2021 වසර සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වියදම් ඇස්තමේන්තුව රුපියල් කෝටි 15,947 ක් වෙන් කර ඇති අතර අවසන් වරට ඉදිරිපත් කෙරුණු අයවැය එනම් 2019 වසරේ අයවැයේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහා කෝටි 18,748 ක් වෙන්කර තිබිණි.
වත්මන් ආණ්ඩුව විසින් 2020 වසර සඳහා අයවැයක් ඉදිරිපත් නොකෙරුණු අතර අතුරු සම්මත ගිණුම් දෙකක් මගින් මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කෙරිණි.
මෙලෙස වසංගතයක් පැතිරෙන සමයක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ වෙනුවෙන් මෙවර මුදල් අඩුකිරීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි කතාබහක් ඇතිවී තිබෙන අතර අද දිනයේ ඊට එරෙහිව දිවයින පුරා උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් ද ක්‍රියාත්මක විය.
එසේ නමුත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි 35,516 ක් වෙන්කර ඇති අතර 2019 වසරේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ වියදම කෝටි 39,306 කි. මෙවර අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක, ස්වදේශීය කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි 15,246ක් වෙන් කර තිබේ.
එමෙන්ම ලබන වසරේ ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය රුපියල් කෝටි 934 ක්ද අගමැතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය රුපියල් කෝටි 105 ක්ද වෙයි. 2019 වසරේ ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය සඳහා රුපියල් කෝටි 1,355 ක් වෙන්කර තිබුණු අතර අගමැතිවරයා සඳහා රුපියල් කෝටි 162 ක් වෙන්කර තිබිණි.
මෙවර මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වියදම් සඳහා රුපියල් කෝටි 15,760 ක් වෙන් කර ඇති අතර මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් 2019 වසරේ වෙන් කර තිබූ මුදල කෝටි 18,384කි. 2021 වසර සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට වෙන් කර ඇති ප්‍රතිපාදන රුපියල් කෝටි 2,409 ක් වන අතර, 2019 වර්ෂයේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් කෝටි 11,429 ක් වෙන්කර තිබිණි.
එමෙන්ම මෙවර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වියදම් රුපියල් කෝටි 12,654 ක් වන අතර, එය 2019 වර්ෂයේ රුපියල් කෝටි 10,500ක් විය. බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය රුපියල් කෝටි 25ක් වන අතර, විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය රුපියල් කෝටි 31කි. රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය සඳහා මෙවර රුපියල් කෝටි 27,172 ක් වෙන් කර ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 × 4 =