2021 අය වැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ජන්ද 99 කින් සම්මතයි

2021 අය වැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ජන්ද 99 කින් පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද (21) සම්මත විය.
අය වැය දෙවන වර කියවීමට පක්ෂව ජන්ද 151 ලැබුණූ අතර, විරුද්ධව ජන්ද 52 ක් හිමි විය.
අය වැය කාරක සභා අවස්ථාව නොවැම්බර් 23 වැනි සදුදා සිට දෙසැම්බර් මස 10 වැනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ.
අය වැය තෙවන වර කියවීමේ ජන්දය විමසීම දෙසැම්බර් 10 වැනිදා ප.ව 05.00 ට සිදු කෙරේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seventeen − six =