2020 අගෝස්තු දක්වා වැඩිම ණය චීනයෙන්

2020 වසරේ ජනවාරි මස 01 වන දින සිට අගෝස්තු 31 වන දින දක්වා ඇ.ඩො. මිලියන 1,320.9 ක් ණය ප්‍රමාණයක් ලංකාව විසින් ලබාගෙන ඇති වාර්තා වේ. ඊට අතිරේකව ඇ.ඩො. මිලියන 31.3 ක් ප්‍රදාන ලෙස ලද ප්‍රතිලබ්ධි (Disbursements) වී ඇත.

මෙම ණය අතුරින් ඉහලම ප්‍රමාණය  ලබාගෙන ඇත්තේ චීනනි. චීනය සමඟ අත්සන් කරන ලද ණය ගිවිසුම් මගින් ලබා ගත් ණය මුදල ඇ. ඩො. මිලියන 679.4කි. එය සමස්ත විදෙස් ණය ගැනීමෙන් ආසන්න වශයෙන් සියයට 50 කි.

2020 වසරේ අගෝස්තු මස 31 දින වන විට රජය ලබාගත් විදේශ ණය මූල්‍යනයන් සඳහා ආපසු ගෙවීමට එකතු වී තිබූ විදේශ ණය ප්‍රමාණය ඇ.ඩො. බිලියන 35.3 කි. 2020 ජනවාරි මස 1 වන දින සිට අගෝස්තු මස 31 දක්වා සිදුකරන ලද ණය සේවාකරණය ඇ.ඩො. මිලියන 2,292.7 කි. ඉන් ඇ.ඩො. මිලියන 1,348.6 ක් ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා යොදවා ඇති අතර, ඉතිරි ඇ.ඩො. මිලියන 994.1 ක් පොලී ගෙවීම සඳහා යොදවා ඇති වාර්තා වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twelve − eleven =