අයවැය දෙවනවර ඡන්දය අද

2021 අයවැය දෙවනවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද (21) පස්වරු 05.00ට පැවැත් වේ.

මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අමාත්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් 2021 අයවැය වාර්තාව පසුගිය 17 වනදා  පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය. අගමැතිවරයා විසින් එලෙස ඉදිරිපත් කළේ මෙරට 75 වන අයවැය ප්‍රකාශය යි.

අයවැය කරක සභා අවස්ථාව හෙවත් අවවැය තුන්වනවර කියවීම ලබන 23 වනදා සිට දෙසැම්බර් මස 10 වනදා දක්වා පැවැත්වේ. අනතුරුව එදිනම පස්වරු 05.00ට අයවැය තුන්වන වර කියවීම පිළිබඳව ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නියමිතය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

12 + 7 =