කොළඹ අධිකරණ කලාපයේ සියලු අධිකරණවල කටයුතු නවතයි

කොළඹ අධිකරණ කලාපයේ ඇති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණය අතුළු සියලුම අධිකරණ වල කටයුතු ඇඳිරි නීතීය ඉවත් කරන තුරු අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන ඇත.

කෙසේ නමුත් අතිශය හදිසි නඩු කටයුතක් සඳහා පමණක් එම නඩුව කැඳවන්නැයි නීතීඥවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන කරුණු පිළිබඳ සළකා බැලීමට අධිකරණ නිලධාරීන් තීරණය කර ඇත.

එම හදිසි නඩු වළ තත්වය පිළිබඳ නීතීඥවරුන් විසින් අධිකරණ ලේඛාධිකාරීවරුන්ට දැනුම් දීමෙන් පසු ඒ බව විනිසුරුවරුන්ට දැනුම් දී ඔවුන්ගේ උපදෙස් මත කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව අදාළ අධිකරණයන්හි දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය කොට තිබේ.

පළාතේ ඇති නිරෝධායන ඇඳිරි නීතී තත්වය ඉවත් කරන තුරු මේ තත්වය බලපැවැත්වෙන බවත් මෙම දිනවලට නියමිත නඩු යළි කැඳවන දිනයන් අධිකරණ දැන්වීම් පුවරු වල දැන්වීම් පළකොට දැනුම් දීමට පියවර ගන්නා බවද වාර්තා වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 + 18 =