රාජපක්ෂ සහෝදරයන් දෙදෙනාගේ ඉදිරි වසරේ වැය කෝටි 50,000ක්

ලබන 2021 වර්ෂය වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කර තිබෙන අය-වැය මුදල් වෙන් කිරීම් අනුව ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය සහ එම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 50,762ක් වෙන් කරගෙන ඇත.
ආරක්‍ෂක ඇමතිවරයා ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ ජනාධිපතිවරයා විසින් රුපියල් කෝටි 35,516ක් වෙන් කරගෙන තිබේ. ඔහුගේ වැඩිමහල් සොහොයුරු, චමල් රාජපක්‍ෂ අමාත්‍යවරයාගේ අභ්‍යන්තර ආරක්‍ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි 15.246ක් වෙන් කර ඇත.
මේ අනුව රුපියල් කෝටි 51,000කට ආසන්න මෙම මුදල් වෙන් කිරීමට අමතරව ජනාධිපතිවරයා සඳහා මුදල් වෙන් කිරීම මෙන් ම චමල් රාජපක්‍ෂ අමාත්‍යවරයාගේ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයට වෙනම ම මුදල් වෙන් කර ඇත. ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් ලබන වර්ෂය සඳහා රුපියල් කෝටි 1,155ක් ද, චමල් රාජපක්‍ෂ අමාත්‍ය ධුරය දරන වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි 2,409ක් වෙන් කර ඇත

Leave A Reply

Your email address will not be published.

15 − nine =