වන්නිලාඇත්තෝ දඹාන පිටස්තර ජනයට වසාදමයි

ආදිවාසී නායක වනස්පතී වන්නිලාඇත්තෝ ගම්මානයේදී මාධ්‍ය හමුවක් කැදවමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේය දඹාන ආදිවාසී ගම්මානය සංචාරකයන් හා ජනතාව සදහා විවෘත නොකිරීමට තීරණය කළ බවයි.

ආදිවාසී ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සැලකිල්ලට ගනිමින්, රජය විසින් හෝ සෞඛ්‍ය අංශ දැනුවත් කිරීමකින් ‍තොරවම ආදිවාසී කෞතුකාගාරය ඇතුලු ආදිවාසී ගම්මානය සංචාරකයන් සදහා විවෘත නොකිරීමට තීරණය කළ බව වන්නිලාඇත්තෝ ප්‍රකාශ කළේය.

අඩු පහසකම් සහිත තම ආදිවාසී ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පියවර ගත්බවද වන්නිලැත්තෝ වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

11 − four =