කළුතර ගම්මාන 6 ක් හුදකලා කරයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ හයක් සඳහා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත දැනුම්දෙන තුරු හුදකලා ගම්මාන ලෙස නම් කළ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

මෙම ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ හෙවත් ගම්මාන හය වන්නේ, අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් අගලවත්ත, ගොරක්ගොඩ, බේරගම, දාපිලිගොඩ, කැකුලන්දර උතුර වගේම පාලින්ද නුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත්, බෙල්ලන යන ගම්මානයි.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four × 3 =