අපොස උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගය නියමිත දිනට

නියමිත දිනවල අපොස උසස් පෙළ විභාගය හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කලින් සැලසුම් කළ පරිදි පැවැත්වීමට රජය තීරණය කරයි.

මේ අනුව පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය විභාගය ලබන 11 වැනි ඉරිදා පැවැත්වෙන අතර උසස් පෙළ විභාගය සඳුදා 12 වැනිදා ආරම්භ වෙයි.

මේ අතර නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය බලපැවැත්වෙන ප්‍රදේශවල සිසුන්ට හා ස්වයන් නිරෝධායනයේ විභාග මධ්‍යස්ථාන වලට පැමිණිමට විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරිමට රජය තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twelve − 3 =