කෝප් කමිටු රැස්වීම මාධ්‍යයට නෑ

ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තු කෝප් කමිටු රැස්වීම මාධ්‍යයට විවෘත නොකිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගත් බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද (23) ප්‍රකාශ කළේය.
මෙම කෝප් කමිටු රැස්වීම මාධ්‍යයට විවෘත නොකිරීමට තීරණයට විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විරෝධය එල්ලවීමෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් ද ඇතිවිය.

පාර්ලිමේන්තු කෝප් කමිටු රැස්වීම ආවරණය කිරීමේ අවස්ථාව පසුගිය රජය සමයේදී මාධ්‍ය වෙත හිමිවිය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × one =