ලබන වසරේත් නිල ඇඳුම් වවුචර් ක්‍රමය

රජයේ පාසල් හා පිරිවෙන්වල සිසුන්ට 2015 වසරේ සිට හඳුනනවා දුන් වවුචර්පත් ක්‍රමයක් ලබන වසර සඳහා ද නිල ඇඳුම් වවුචර් පත් ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ සඳහා අධ්‍යාපන ඇමැති ජී.එල්.පීරිස් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් සංදේශයට අද (22) අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

රජයේ පාසල් හා පිරිවෙන්වල සිසුන්ට දුන් නිල ඇඳුම් රෙදි වෙනුවට 2015 වසරේ සිට වවුචර්පත් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබීය.

වත්මන් රජය ලබන වසරේ වවුචර් පත් වෙනුවට නිල ඇඳුම් රෙදි ලබාදීමට තීරණය කර ඒ සඳහා මිල ගණන්ද කැඳවනු ලැබුවද මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ආයතන 4 කින් පමණක් බැවින් ලබන වසරේද මෙලෙස වවුචර්පත් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

7 + eight =