ඩො.මිලියන 3.68ක ලිට්රෝ හි සිලින්ඩර් කොන්ත්‍රාත්තුව තායිලන්ත සමාගම් 2කට

 

ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම වෙත හිස් ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් වායු (LPG) සිලින්ඩර සැපයීම මේ වසර සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව තායිලන්තයේ ලියාපදිංචි සමාගම් දෙකක් වෙත ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ මුදල් අමාත්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විසිනි.

අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව Metal Mate Co. Ltd හා Sahamitr Pressure Container Public Co. Ltd යන තායිලන්ත සමාගම් දෙකට ලබා දී ඇත.

මේ අනුව කිලෝ ග්‍රෑම් 2.3 හා 12.5, 37.5 යන කාණ්ඩයන් යටතේ පිළිවලින් සිලින්ඩර් 22,000ක, 105,056ක හා 1,260ක ප්‍රමාණයක් සැපයීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.18 ක ට Metal Mate Co. Ltd වෙත ලබා දී ඇත.

කිලෝ ග්‍රෑම් 5 කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර 117,040 ක ප්‍රමාණයක් සැපයීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන1.5 ක මුදලකට Sahamitr Pressure Container Public Co. Ltd ලබා දී ඇත.

සමස්ත කොන්ත්‍රාත්තුව දළ වශයෙන් රුපියල් කෝටි හැත්තෑවකට (675,500,432) ආසන්න ය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two + seventeen =