වනාන්තර වලට සිදුවන හානි ගැන 1992ට දැනුම් දෙන්න

වනජීවි හා වන සංරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ඇති පැමිණිලි ලබාදීම සඳහා වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යංශය විසින්1992 දුරකථන ඇමතුම් අංකය හඳුන්වා දී තිබේ.

මේ අනුව ඉදිරියේදී කැලෑ ගිනි තැබීම්, කැලෑ එළිකිරීම්, සතුන් දඩයම් කිරීම් වැනි සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි මෙම කෙටි ඇමතුම් අංකය වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි බව වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

එම දුරකථන අංකය පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මක වන බව ද අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් කියා සිටියි

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × four =