අමාත්‍යවරුන් 70ක් නිල නිවාස ඉල්ලුම් කරයි. තිබෙන්නේ 35යි

නව වැනි පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූ කැබිනට් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගෙන් 70 දෙනෙක් පමණ රජයේ නිල නිවාස ඉල්ලුම් කර ඇතැයි රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය පවසයි.

එහෙත් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය සතුව පවතින්නේ නිල නිවාස 35ක් පමණක් බවද අමාත්‍යංශ ලේකම් වරයා පවසයි.

කෙසේ නමුත් ඉල්ලුම්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවය, දුර ප්‍රමාණය හා ප්‍රමුඛතාවය අනුව ඒවා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ඇතැයිද ලේකම් වරයා පවසයි.

නිල නිවාස ප්‍රශ්නය අමාත්‍යංශයේ පවතින බරපතල ගැටලු සහගත තත්වයක් බවද පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වරයා පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eight + 11 =