“සිංහරාජයේ අනාගත පැවැත්මට බලපෑම් ඇති කරන ක්‍රියාවලිය යටපත් කරන්න එපා”

හෝටල් කතාවක් අරගෙන සිංහරාජයේ අනාගත පැවැත්මට බලපෑම් ඇති කරන ක්‍රියාවලිය යටපත් කරන්න එපා- සජීව චාමිකර

Leave A Reply

Your email address will not be published.

9 − 7 =