සජිත් ප්‍රේමදාසගේ රුපියල් 20,000.00 බෙදිල්ල

කිසිදු ආර්ථික සැලැස්මක් එළිනොදක්වා ලාංකීය සමාජයේ අසරණ පවුල්වලට රුපියල් 20,000.00 බැගින් ලබා දෙනවා කියා සජිත් ප්‍රේමදාස කියන්නේ කොහොමද? ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගෙන් සියයට 20ක් අන්ත අසරණකමින් පීඩා විඳින බැවින්, එම කොටසට රුපියල් 20,000.00 බැගින් ලබා දීමට සජිත් ප්‍රේමදාසට අනිවාර්යයෙන්ම මුදල් අච්චු ගැසීමට සිදු වනු ඇත. එහි ප්‍රතිවිපාක වනුයේ, උද්ධමනය අහස උසට නැඟීමය. ආර්ථික දැක්මක් නැති දේශපාලකයන්ට කටට එන දේවල් පැවසිය හැකි නමුදු ඒවා ක්‍රියාවට නැඟිමට නොහැකි බොරු පොරොන්දුම පමණකි. ජනතාව දැනුම්වත් විය යුත්තේ තව දුරටත් මොවුන්ගේ බොරු පොරොන්දුවලට නොරැවටී සිටීමටය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eleven + sixteen =