ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයෙන් බහු ආංශික ප්‍රවේශයක්

ගෝලීය අර්බුදයක් බවට පත්ව ඇති COVID-19 වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යළි නඟාසිටුවීමට හා දරිද්‍රතාව පිටුදැකීම සඳහා පිහිටුවන ලද කාර්යසාධක බළකායට ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය විසින් සිය බහු ආංශික යෝජනා පසුගිය දා ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඒ පශ්චාත් COVID-19 ආර්ථිකය පුනර්ජීවනය සඳහා වන හවුල් දැක්මක් පිළිබඳ ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවලිය මත පදනම්ව ය.

කෘෂිකර්මයේ සිට ඩිජිටල් ආර්ථිකය සහ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ දක්වා සියලු අංශ ආවරණය කෙරෙන පරිදි ක්ෂණික, මධ්‍යම හා දිගුකාලීන යෝජනා මෙම ලේඛනයට ඇතුළත් කර ඇත. වාණිජ මණ්ඩල කමිටුවල සහ එක් එක් අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන්ගේ දායකත්වයෙන් සකස් කරන ලද මෙම නිර්දේශයන් සැකැසීමේදී ආංශිකව හා තේමාත්මකව ක්ෂේත්‍රයන් ගණනාවක් වෙත අවධානය යොමු කර තිබේ.

 

පුෂ්ප එපිටකඩුව

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four × one =