අගමැති තවත් පෙත්සම් දෙකක වගඋත්තරකරු වෙයි

59

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් වගඋත්තරකරුවන් 44 දෙනෙකු නම් කරමින් ආචාර්ය විසාකේස චන්ද්‍රසේකම් සහ මාධ්‍යවේදී කසුන් පුස්සෙවෙල විසින් අද දින (2019.05.21) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් දෙකක් ගොණු කරනු ලැබීය.
පෙත්සම්කරුවන් වෙනුවෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ මංජුල බාලසූරිය, කනීල් මද්දුමගේ ඇතුළු නීතිඥ පිරිසක් පෙනී සිටිති.

වගඋත්තරකරුවන් –

Mr. Ranil Wickremesinghe
Hon. Prime Minister of the Republic Minister of National Policies, Economic Affairs, Resettlement and Rehabilitation, Northern Province Development and Youth Affairs,
Prime Minister’s Office,
No. 58, Sir Ernest de Silva Mawatha,
Colombo 07.

2. Mr. Thilak Marapana
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs,
Republic Building,
Sir Baron Jayathilaka Mawatha,
Colombo 01.

3. Mr. Mangala Samaraweera
Minister of Finance and Mass Media Ministry of Finance & Mass Media,
The Secretariat, Lotus Road,
Colombo 01.
4. Mr. Ravinatha Aryasinha
Secretary to Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs,
Republic Building,
Sir Baron Jayathilaka Mawatha,
Colombo 01.

5. Dr. R.H.S. Samaratunga
Secretary to the treasury and Ministry of Finance,
Ministry of Finance,
The Secretariat, Lotus Road,
Colombo 01.

6. Mr. Hemasiri Fernando
Former Secretary to Ministry of Defence
C/O of Secretary to Ministry of Defence,
Ministry of Defence,
No. 15/5, Baladaksha Mawatha,
Colombo 03.

7. Mr. Pujith Jayasundara
Inspector General of Police
C/O Acting Inspector General of Police
Police Headquarters,
Colombo 01.

8. Mr. Nilantha Jayawardena
Senior Deputy Inspector General of Police – State Intelligence Service
Police Headquarters,
Colombo 01.

9. Admiral Ravindra C. Wijegunaratne
Chief of Defence Staff
Office of Chief of Defence Staff,
Block No. 05, BMICH,
Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 07.

10. Lt. General Mahesh Senanayake
Commander of Sri Lanka Army
Army Headquarters,
Colombo 03.

11. Vice Admiral Piyal De Silva
Commander of Sri Lanka Navy
Naval Headquarters,
Colombo 01.

12. Marshal Kapila Jayampathy
Commander of Sri Lanka Air Force
Air Force Headquarters,
Colombo 02.

13. Mr. Ruwan Wijewardene
Hon. State Minister of Defence and Non-Cabinet Minister of Mass Media
Ministry of Defence,
No. 15/5, Baladaksha Mawatha,
Colombo 03.

14. Mr. Udaya Ranjith Seneviratne
Secretary to His Excellency the President
Presidential Secretariat,
Galle Face,
Colombo 01.

15. General S.H.S. Kottegoda
Secretary to Ministry of Defence
Ministry of Defence,
No. 15/5, Baladaksha Mawatha,
Colombo 03.

16. Mr. C.D. Wickramaratne
Acting Inspector General of Police
Senior Deputy Inspector of Police
Police Headquarters,
Colombo 01.

17. Mr. Priyalal Dasanayake
Deputy Inspector of Police – Special Security
Office of Deputy Inspector of Police – Special Security,
No. 440A, Dr. Colvin R. De Silva Mawatha,
Colombo 02.

18. Mr. John Amarathunga
Minister of Tourism Development, Wildlife and Christian Religious Affairs Ministry of Tourism Development, Wildlife and Christian Religious Affairs, 6th Floor, Rakshana Mandiriya,
No.21, Vaushall Street,
Colombo 02.

19. Mr. Gamini Jayawickrema Perera Minister of Buddhasasana and Wayamba Development
Ministry of Buddhasasana and Wayamba Development,
No.135, Sreemath Anagarika Dharmapala Mawatha,
Colombo 07.

20. Mr. Laxman Kiriella
Minister of Public Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development Ministry of Public Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development,
36th Floor, West Tower,
World Trade Centre, Echelon Square, Colombo 01.

21. Mr. Rauff Hakeem
Minister of City Planning, Water Supply and Higher Education
Ministry of City Planning, Water Supply and Higher Education,
Lakdiya Medura,
No. 35, New Parliament Road, Pelawatta, Battaramulla.

22. Dr. Rajitha Senaratne
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine
Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine,
“Suwasiripaya”,
Rev. Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha, Colombo 10.

23. Mr. Ravi Karunanayake
Minister of Power, Energy and Business Development
Ministry of Power, Energy and Business Development,
No. 72, Ananda Coomaraswamy Mawatha,
Colombo 07.

24. Mr. Vajira Abeywardena
Minister of Internal and Home Affairs and Provincial Councils and Local Government
Ministry of Internal and Home Affairs and Provincial Councils and Local Government,
No 330, Union Place,
Colombo 02.

25. Mr. Rishad Bathiudeen
Minister of Industry and Commerce, Resettlement of Protracted Displaced Persons and Co-operative Development Ministry of Industry and Commerce, Resettlement of Protracted Displaced Persons and Co-operative Development, No. 73/1, Galle Road,
Colombo 03.

26. Mr. Patali Champika Ranawaka
Minister of Megapolis and Western Development
Ministry of Megapolis and Western Development,
17th and 18th Floors,
“SUHURUPAYA”, Subhuthipura Road, Battaramulla.

27. Mr. Navin Dissanayake
Minister of Plantation Industries Ministry of Plantation Industries,
08th Floor, “Sethsiripaya”, 2nd Stage, Battaramulla.

28. Mr. P. Harison
Minister of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries and Aquatic Resources Development
Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries and Aquatic Resources Development,
8th Floor, No. 288,
Sri Jayawardhanepura Mawatha, Rajagiriya.

29. Mr. Kabir Hashim
Minister of Highways and Road Development and Petroleum Resources Development
Ministry of Highways and Road Development and Petroleum Resources Development,
9th Floor, Maganeduma Mahamedura, Denszil Kobbekaduwa Mawatha, Koswatta, Battaramulla.

30. Mr. Ranjith Madduma Bandara
Minister of Public Administration and Disaster Management
Ministry of Public Administration and Disaster Management,
Independence Square, Colombo 07.

31. Mr. Gayantha Karunathilaka
Minister of Lands and Parliamentary Reforms
Ministry of Lands and Parliamentary Reforms,
Stage II, Sethsiripaya,
Battaramulla.

32. Mr. Sajith Premadasa
Minister of Housing, Construction and Cultural Affairs
Ministry of Housing, Construction and Cultural Affairs,
02nd Floor, Sethsiripaya,
Battaramulla.

33. Mr. Arjuna Ranatunga
Minister of Transport and Civil Aviation Ministry of Transport and Civil Aviation,
7th Floor, Sethsiripaya, Stage II, Battaramulla.

34. Mr. U. Palani Digambaram
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development
Ministry of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development,
No. 45, St. Michaels Road,
Colombo 03.

35. Ms. Chandrani Bandara
Minister of Women and Child Affairs and Dry Zone Development
Ministry of Women and Child Affairs and Dry Zone Development, 6th Floor, Sethsiripaya, Stage II,
Battaramulla.

36. Ms. Thalatha Atukorala
Minister of Justice and Prison Reforms Ministry of Justice and Prison Reforms, Superior Court Complex,
Colombo 12.

37. Mr. AkilaViraj Kariyawasam
Minister of Education
Ministry of Education,
“Isurupaya”, Pelawatta,
Battaramulla.

38. Mr. M.H.A. Haleem
Minister of Postal Services and Muslim Religious Affairs
Ministry of Postal Services and Muslim Religious Affairs,
Postal Headquarters Building,
No. 310, D.R. Wijewardana Road, Colombo 10.

39. Mr. Sagala Ratnayake
Minister of Ports and Shipping and Southern Development
Ministry of Ports and Shipping and Southern Development,
No.19, Chaithya Road, Colombo 01.

40. Mr. Harin Fernando
Minister of Telecommunication, Foreign Employment and Sports
Ministry of Telecommunication, Foreign Employment and Sports,
No 437, Galle Road, Colombo 03.

41. Mr. Mano Ganesan
Minister of National Integration, Official Languages, Social Progress and Hindu Religious Affairs
Ministry of National Integration, Official Languages, Social Progress and Hindu Religious Affairs,
No. 40, Buthgamuwa Road,
Rajagiriya.

42. Mr. Daya Gamage
Minister of Primary Industries and Social Empowerment
Ministry of Primary Industries and Social Empowerment,
1st Floor, Stage II, “Sethsiripaya”, Battaramulla.

43. Mr. Malik Samarawickrema
Minister of Development Strategies and International Trade
Ministry of Development Strategies and International Trade,
Level 30, West Tower,
World Trade Centre, Colombo 01.

44. Hon. Attorney General
Department of the Attorney General,
Colombo 12.

Previous articleආණ්ඩුවට එරෙහි විශ්වාසභංගය කතානායකවරයාට බාරදෙයි
Next articleආණ්ඩුවට එරෙහිව කතෝලික සභාවත් උසාවි යයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here