මෛත්‍රී ලෝකෙ වටේ තුන්වරක් නොමිලයේ ගුවනින් ගිහින් !

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් තමන්ගේ වසර පහක ධුර කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් හෙලිකොප්ටර් යානා භාවිත කරමින් කිලෝමීටර් 1,31,277ක ගුවන් ගමන් ගොස් තිබේ.
තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයෙන් ලබා ගත් තොරතුරුවලින් මේ කරුණු අනාවරණය වේ. හිටපු ජනාධිපතිවරයාට එම ධුර කාලයේ දී ගුවන් හමුදාව විසින් ප්රභූ හෙලිකොප්ටර් යානා (ඪෂඡ) ලබා දී ඇති අතර, ඔහු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් ඵෂ – 17 හෙලිකොප්ටර් යානා සහ ඊැකක – 412 යානා භාවිත කර ඇත. ඵෂ – 17 යානාවලින් ගුවන් ගමන් වාර 535ක් සහ ඊැකක – 412 යානාවලින් ගුවන් ගමන් වාර 22ක් ඔහු තම කටයුතු සඳහා යොදාගෙන තිබේ.
ඒ අනුව වසරකට සාමාන්‍යයෙන් ගුවන් ගමන් වාර 111ක් සඳහා හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගුවන් හමුදා හෙලිකොප්ටර් භාවිත කර ඇත. ඔහු තම ධුර කාලයේ දී නාවික සැතපුම් 70,884ක්, එනම්, කිලෝමීටර් 1,31,277.17ක් මෙසේ ගුවනින් ගොස් තිබේ. මෙම ගුවන් ගමන් වාර 557 සඳහා ඔහුගෙන් කිසිදු අය කිරීමක් කර නැති බව ද තොරතුරු පනත යටතේ ලබා ගත් තොරතුරුවලින් අනාවරණය වේ.
පෘථිවියේ මුළු පරිධිය කිලෝමීටර් 40,030.17 ක් ලෙස දැක්වේ. ඒ අනුව ගත් විට හිටපු ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ හෙලිකොප්ටර් යානා භාවිත කරමින්, වසර පහක් තුළ නොමිලයේ ලෝකය වටා වාර තුනක් ගමන් කර තිබේ. ‘තමිල් මිරර්‘ පුවත් පතේ මාධ්යවේදී පී. නිරෝෂ් ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයෙන් ‘තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත’ යටතේ ලබා ගත් තොරතුරු අනුව සකස් කළ වාර්තාවකින් මෙම පුවතට තොරතුරු ලබාගෙන ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × three =