එස් .එම්. චන්ද්‍රසේන ශිෂ්‍යත්ව දෙන බවට අමාත්‍යංශ ලිපි බෙදලා

 

මෙවර පාර්ලිමේන්තුවට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරඟ වදින හිටපු ඇමති එස් .එම්. චන්ද්‍රසේන විසින් ශීෂ්‍යත්ව මේ දින වල වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන බවට පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳ විමර්ශනයක් කරන්නැයි පැෆරල් සංවිධානය අනුරාධපුර සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ මැතිවරණ පැමිණිලි නිරාකරණ ඒකකය වෙත පැමිණිලි කර ඇත.

 

එසේම එස් .එම්. චන්ද්‍රසේන විසින් ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන පිළිබඳව පරිසර හා වනජීවී අමාත්‍යංශයට ලිපි ශීර්ෂයකින් නිකුත් කර ඇති අතර එම ලිපි ශිර්ෂ සහිත ලිපියක පිටපතක් ද පැෆරල් සංවිධානය එම පැමිණිල්ල සමග ඉදිරිපත් කර තිබේ.

 

එම ලිපියට අනුව පවසන්නේ සාමාන්‍ය පෙළට ඉදිරිපත් වූ දරුවන්ට එස් එම් චන්ද්‍රසේන පදනම මගින් ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා මුදල් වැය කරන්නට සූදානම් බවත් ඒ සඳහා බෙදාදෙන අයැදුම්පත පුරවා භාර දෙන ලෙසත් දන්වමින් එම ලිපිය බෙදා හැර තිබේ.

 

1981 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 78 වගන්තිය යටතේ වන සංග්‍රහ කිරීම නමැති වරද සහ එකී පනතේ 80 වගන්තිය යටතේ විස්තර වන අල්ලස නමැති වරදට අදාළ වන බැවින් මේ පිළිබඳව නිසි විමර්ශනයක් සිදුකර නීත්‍යානුකූල පියවර ගන්නා ලෙස ද පැෆරල් සංවිධානය අනුරාධපුර සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ මැතිවරණ පැමිණිලි නිරාකරණ ඒකකයෙන් ඉල්ලා ඇත.

නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයකට මෙය සිදුකරන බලපෑමක් බව නිරික්ෂණය වන බැවින් වහාම මෙම කටයුත්ත නවත්වන්නැයි පැෆරල් සංවිධානය ඉල්ලා තවදුරටත් ඉල්ලා තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 × 3 =