රාජ්‍ය ආයතන පාඩුව රුපියල් බිලියන 152ක් !

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සහ ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම ඇතුලුව රාජ්‍ය ආයතන 21ක් රුපියල් බිලියන 152 ක වාර්ෂික පාඩුවක් ලබා ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශ වාර්ෂික වාර්තාව මගින් අනාවරණය වේ.
එම වාර්තාව පෙන්වා දෙන ආකාරයට ලංකා සතොස පාඩුව රුපියල් බිලියන 2.98 කි. සීමාසහිත ලංකා සීනි සමාගමේ පාඩුව රුපියල් බිලියන 1.3 කි. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ පාඩුව රුපියල් බිලියන 1.2 කි. රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ පාඩුව රුපියල් බිලියන මිලියන 954 කි.

මීට අමතරව රාජ්‍ය බැංකුවලින් ලබාගත් ණයවලින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අදාල පාඩු පියවා ඇති බව ඒමගින් හෙලිකර ඇත. ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව 2019 වර්ෂයේදී ලබා ඇති පාඩුව රුපියල් බිලියන 11.8 කි. ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට සහ ස්වාධීන බලශක්ති නිෂ්පාදකයින්ට රුපියල් බිලියන 122 ක හිග මුදලක් ගෙවිය යුතු අතර 2018 වසර අවසානයේදී එම සංස්ථාවට ලැබිය යුතුව තිබූ හිඟ මුදල රු. බිලියන 164 කි.

2019 වසරේදී ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය රුපියල් බිලියන 44 ක පාඩුවක් ලබා තිබූ අතර වසර අවසානය වන විට සමාගමේ ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 699 කි. 2019 වසර අවසාන වන විට ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට රුපියල් බිලියන 26.8 ක හිග මුදලක් ගෙවිය යුතු බව එම වාර්තාවේ සදහන් ය.

-ධම්මික ප්‍රියදර්ශන

Leave A Reply

Your email address will not be published.

9 + sixteen =