ඥානසාර හිමිට පළමු දානය තිලංගගෙන්

ගලගොඩඅත්තෙ ඥානසාර හිමි සිරගෙයින් නිදහස් කරගැනීමට ජනාධිපතිවරයා සමඟ අවශ්‍ය මූලිකම කටයුතු සිදුකළ තිලංග සුමතිපාල මන්ත්‍රීවරයාගේ ගේ නිවසට සිරගෙයින් නිදහස් වී පැමිණ තිබේ. ඉන් අනතුරුව ඥානසාර හිමි මන්ත්‍රීවරයා සමඟ ඉදිරි වැඩ කටයුතු පිළිබදවද සාකච්ඡාවක නිරත විය. මේ අවස්ථාවට තිලංග  සුමතිපාල පවුලේ සාමාජිකයන් ද සහභාගි වී ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 + six =