රුපියල් ලක්‍ෂ හයට වඩා මහ බැංකුව වගකියන්නේ නෑ

 

මෙරට තුළ කි‍්‍රයාත්මක බැංකු සහ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතනවල මහජනතාව විසින් තැන්පත් කර තිබෙන මුදල් සඳහා ශී‍්‍ර ලංකා මහ බැංකුව පූර්ණ ආරක්‍ෂාව සහතික නොකරන අතර, යම් මූල්‍ය ආයතනයක් බිඳවැටුණහොත්, ශී‍්‍ර ලංකා තැන්පත රක්‍ෂණ යෝජනා ක‍්‍රමය යටතේ උපරිම වශයෙන් රුපියල් ලක්‍ෂ හයක් පමණක් තැන්පත්කරුවන්ට ආපසු ලබා දේ.

ශී‍්‍ර ලංකා මහ බැංකුවේ පූර්ණ වගකීම යටතට පවරාගෙන තිබූ ‘ද ෆිනෑන්ස්’ සමාගමේ තැන්පත්කරුවන් සඳහා උපරිම වශයෙන් රුපියල ලක්‍ෂ හයක් ගෙවීමට කි‍්‍රයා කරමින් සිටින්නේ මෙයට අනුකූලවය. ශී‍්‍ර ලංකා මහ බැංකුවේ මේ වන විට ලියාපදිංචි වී සිටින බැංකු හත සහ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන (ෆිනෑන්ස් සමාගම්) අවම වශයෙන් 61ක් මහජනතාවගේ මුදල් තැන්පතු භාරගෙන තිබෙන අතර, එම සියලූම මූල්‍ය ආයතනවල තැන්පතු සඳහා ආරක්‍ෂාව ශී‍්‍ර ලංකා තැන්පතු රක්‍ෂණ යෝජනා ක‍්‍රමය යටතේ ආවරණය ලැබී තිබෙන්නේ රුපියල් ලක්‍ෂ හයක් වූ මුදලක් සඳහා පමණක්ය.

මේ වන විට ෆිනෑන්ස් සමාගම් රැසක එදිනෙදා ගනුදෙනු පවත්වාගෙන යාමට ප‍්‍රමාණවත් මුදලක් (ද්‍රවශීලතාවක්)…නොමැති බව ශී‍්‍ර ලංකා මහ බැංකුව පිළිගෙන තිබේ. එම බැංකුවේ 2019 වාර්ෂික වාර්තාවේ එය සඳහන් කර තිබෙන්නේ, ”පසුගිය වසර කිහිපය පුරා දිගුකාලීන ද්‍රවශීලතා අර්බුදවලට ලක්වී ඇති” යනුවෙන්ය. මහින්ද රාජපක්‍ෂ පාලනයේ බලය දරන ලද 2010 පමණ කාලයේ සිට මූල්‍ය සමාගම් සහ බැංකු බරපතළ ලෙස ද්‍රවශීලතා අර්බුදයට මුහුණදී බිඳවැටිණ. පසුගිය මැයි 22 වැනිදා වසා දමන ලද ‘ද ෆිනෑන්ස්’ සමාගම අර්බුදයට පත් වීම නිසා ශී‍්‍ර ලංකා මහ බැංකුවේ පූර්ණ පරිපාලනය යටතට ගෙන අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩල පත් කර මේ දක්වා පවත්වාගෙන එනු ලැබීමෙන් පසු වසා දැමීය.

එවැනි මූල්‍ය අර්බුදයක් පවතින තවත් ෆිනෑන්ස් සමාගම් ගණනාවක් මේ වන විට ද පවතින බව මහ බැංකුව හෙළි කර තිබේ. පසුගිය රාජපක්‍ෂ පාලනය යටතේම පිහිටුවන ලද ‘ලංකාපුත‍්‍ර’ බැංකුව අතිවිශාල අලාභයක් ලබා ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවට අනුයුක්ත කරන ලදී. පෞද්ගලික බැංකු කීපයක්ද බිඳවැටී තැන්පත්කරුවන් සිය දිවි නසා ගනු ලැබීය. වර්තමානයේ මූල්‍ය ආයතන පත්වී තිබෙන අර්බුදය හමුවේ තැන්පත්කරුවන් සඳහා උපරිම රක්‍ෂණ ආවරණය ලබා දෙන්නේ රුපියල් ලක්‍ෂ හයක් දක්වා පමණක් බව බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිවරයා හෙළි කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × two =