මහ ලේකම් තනතුරට ජීවන් තොණ්ඩමන්

 

ජීවන් තොණ්ඩමන් ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ මහ ලේකම් තනතුරට පත්කිරීමට පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභිකයින් ඒකමතිකව තීරණය කර ඇත.

පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩලය අද (17) දින හැටන් කොටගල ලංකා කම්කරු කොංග්‍රස් පදනම් කාර්යයාලයේ රැස් වූ අතර එහිදී ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ මහ ලේකම් ධුරය දිවන්ගත ආරුමුගන් තොණ්ඩමන්ගේ පුත් ජිවන් තොණ්ඩමන් වෙත පිරි නැමිමට තිරණය කරතිබේ.

මෙතෙක් ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ මෙතෙක් මහ ලේකම් ධුරය දැරු අනුෂා සිවරාජ් මහත්මියට එම පක්ෂයේ උප සභාපති ධුරයක් පිරිනැමීමට දේශපාලන මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

මේ අතර ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ සභාපති ධුරයට මෙතෙක් කිසිවෙකුත් පත් කර නොමැත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

six − five =